Terms and Conditions

 

- นโยบายความเป็นส่วนตัว (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

- นโยบายเกี่ยวกับ Email (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

- แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

- นโยบายการซื้อสินค้า (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

- การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)

www.pigeonlittlemomentsclub.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.pigeonlittlemomentsclub.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเราโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนดโดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยคลิกที่ “Unsubscribe from Moong Pattana International Public Company Limited email alerts” ในอีเมล์ที่ท่านได้รับ

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา]

www.pigeonlittlemomentsclub.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นเราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ระบบ "คุกกี้"นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

• [หมายเลขไอพี (IP Address)

ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง

• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม

เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)

• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)]

 

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆและข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระบวนการสมัคร

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email)เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร

เลขประจำตัวประชาชน

อาชีพ

ให้กับเว็บไซต์เราตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เราและท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกันนอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเราเราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผลและเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการหรือ2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาลหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเราซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกันอีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเราองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วมและ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้วเราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่าท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

นโยบายเกี่ยวกับ Email

1. บริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทเช่นการแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้าการประชาสัมพันธ์ข้อตกลงอื่นๆรวมทั้งประกาศต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมนอกเหนือจากการซื้อสินค้าเป็นต้นโดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์และ/หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่านโดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสารทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

 

2. การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสารหากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารกรุณาคลิกที่ “Unsubscribe from Moong Pattana International Public Company Limited email alerts” ในอีเมล์ที่ท่านได้รับ

 

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเราดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2. เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน

3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอโดยใช้ Trend Micro Enterprise Security Suite โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกๆ 1 วัน

4. เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

5. เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

6. เราได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายโดยใช้ Check Point Model 4600

7. เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เราท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ Piyawat@moongpattana.com หรือ โทร 02-020-8999, Supanee@moongpattana,com โทร 02-020-8989  ,Natcharee@moongpattana.com หรือ โทร 02-020-8999 ต่อ 221

นโยบายการซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-020-8989 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

• ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อไม่มีค่าดำเนินการ

• บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-020-8989

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน

• โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

oธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี 1303106882 สาขาบางนาบัญชีกระแสรายวัน

oธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี 1173005993 สาขาบางนาบัญชีออมทรัพย์

oธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 6041009169 สาขาเซ็นทรัลบางนาบัญชีออมทรัพย์

2. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

• ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-020-8990

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้วในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-020-8989 ภายในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

• บริษัทฯจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้งเว้นวันหยุดราชการรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น.จะถูกส่งภายในวันเดียวกันทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

• ส่ง EMS โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน)ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วันในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วันกรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางค่าจัดส่งสินค้าทาง EMS เป็นไปตามราคาที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน)กำหนด

• ค่าไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเป็นไปตามราคาที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน)กำหนด

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 4 วันทำการและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

• เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

• ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน)รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (มหาชน) แล้ว

• ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯเนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาดลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง


นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่านเมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าหากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

• กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน [7] วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า

• ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะไม่รับภาระค่าจัดส่ง

• สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามาเอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

• เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้วจะทำการคืนค่าสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-020-8989

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น

• บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้นในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

• บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมาไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.pigeonlittlemomentsclub.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 7 วันเมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

• หมายเลขโทรศัพท์ 02-020-8989

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้วบริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่าโดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

 

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตwww.pigeonlittlemomentsclub.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.pigeonlittlemomentsclub.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.pigeonlittlemomentsclub.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.pigeonlittlemomentsclub.com ได้ 3ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และส่งมาได้ที่ที่อยู่ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนลจำกัด(มหาชน) 2/97-104 ชั้น 19 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ช่องทางที่ 2

จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

E-mail address : crm@moongpattana.com

ช่องทางที่ 3

ติดต่อผ่าน www.pigeonlittlemomentsclub.com โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้

โปรดคลิกที่นี่ (http://www.pigeonlittlemomentsclub.com/pigeon/index/contactUs/)

 

ทั้งนี้ทีมงานของ www.pigeonlittlemomentsclub.comจะติดต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมง (ภายในเวลาทำการเว้นวันหยุดราชการ)

 

4. ช่องทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้โดยติดต่อมายัง

Department of Business Development

44/100 Nonthaburi Road 1BangkrasorMuangNonthaburi11000

แผนที่ : (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)

Tel (+66) 025475959-61

E-mail : e-commerce@dbd.go.th